Framtagna meddelanden inom fi2xml

Meddelanden

Genom fi2:s meddelanden får föreningens medlemmar och utomstående praktisk nytta av föreningens arbete. Meddelandena kan ses som själva tillämpningen av fi2xml, där fi2xml:s objekt utgör byggstenar, tillsammans med standarder för metadata och kommunikationssätt.

Meddelanden tas fram i projekt som initieras av föreningen, genom dess intressegrupper eller på initiativ från medlemmar. Ett nytt meddelande ska baseras på en detaljerad genomgång av det aktuella området, noggranna analyser av de dataöverföringsbehov som efterfrågas och hur de hänger samman med befintliga meddelanden och strukturer.

Varje meddelande baseras på en specifik version av fi2xml, men ingår inte i en release.

Meddelandearkitektur

Meddelanden består av av ett meddelandehuvud (fi2messageheader) och meddelandedata (fi2messagedata). För mer info om dessa basstrukturer, se undermenyerna fi2messageheader och fi2messagedata.

Aktiva meddelande

Föreningen har flera aktiva meddelanden som är i användning i många olika lösningar, och med ett stort antal företag och andra parter som avsändare eller mottagare. fi2xml finns integrerat i många system med olika funktioner och målgrupper. 

Formatets breda användning kan ses som ett intyg på nyttan av att arbeta med neutrala standarder för datautbyte i bygg- och fastighetsbranschen och även vara ett gott exempel för andra branscher.

För mer info, klicka på länken nedan för respektive meddelande:

  • Energideklarationsmeddelandet (dokumentation pågår)
  • Fastighetsmeddelandet
  • Energimeddelandet
  • Produktmeddelandet (dokumentation pågår)
  • Leveransspecifikationsmeddelandet  (dokumentation pågår)
  • Leveransmeddelandet  (dokumentation pågår)

Nya meddelanden

Nya meddelanden skapas alltid i projektform och består av dels xml-scheman, dels av klass- och värdelistor samt dokumentation om hur listor och syntax i meddelandet skall hanteras. 

Från och med version 1.3 finns det möjligheter att driva projekt som syftar till meddelanden inom alla av föreningen beskrivna processmodeller. Alla meddelanden som tas fram dokumenteras och en certifieringsspecifikation skall finnas tillgänglig för att möjliggöra certifiering.