Mediasupplymessage

Meddelandet används för att utbyta mätdata, förbrukningsvärden och prognosvärden för flöden. Primärt används flöden av energimedia från leverantör till kund.

Meddelandets struktur

Meddelandet definieras med schemat fimediasupplymessage.xsd. Huvudstrukturen bygger på fi2s standardstruktur med en fi2messageheader samt fi2messagedata som bas.

Meddelandedata

Meddelandets utgår ifrån en fi2supplynode som rotelement, dvs en fysisk leveranspunkt i en byggnad eller fastighet.

Egenskaper för leveranspunkten

fi2nodeidentity
Anläggnings-id eller annan unik identitet för leveranspunkten. Minst ett id är obligatoriskt för alla meddelanden och för certifierade meddelanden krävs även att usage anges och finns med i certifierad usagelista.

fi2node_class
Klassificering av leveranspunkten, minst en klass ska anges. Rekomenderad fi2-lista: CA000_012_002

fi2purchcontract
Eventuellt köpekontrakt som reglerar handel mellan aktuell leverantör och kund för det system leveranspunkten tillhör.

fi2nodeaddress
Den fysiska gatuadress där leveranspunkten nås.

fi2supported zone
Den area/zon som leveranspunkten betjänar, anges med ett eller flera objekt ifrån fastighetsmodellen. T.ex. fastigheter, byggnader, utrymmessystem, utrymmen.

fi2supportedsystem

Delarna i det fysiska system som leveranspunkten betjänar, anges med ett eller flera objekt ifrån fastighetsmodellen. T.ex. Byggdelar, byggdelskomponenter eller utrustning.

Mätvärden för en leveranspunkt

Värden som ska presenteras för en leveranspunkt (fi2supplynode) anges i en upprepningsbar lista av någon av typerna fi2measurement, fi2mediaconsumption, fi2consumptionprognosis.

fi2measurement

Faktiska mätvärden

fi2mediaconsumption

Förbrukningsvärden

fi2consumptionprognosis

Prognostiserade mätvärden

Läs fullständig specifkation