Scheman inom fi2xml

Schemastrukturer

Samtliga meddelanden inom fi2xml består av ett eller flera basscheman samt ett specifikt schema för varje meddelande.
De basscheman som finns inom fi2xml är fi2base och fi2basestructures vilka innehåller byggstenarna för fi2xml.

fi2base

Innehåller samtliga definitioner på framtagna "fi2objekt" (baselement och komplexa strukturer)

http://www.fi2.se/schemas/1.3/fi2base.xsd

 metadata för dokument (meta)

Länk till metadataschema baserat på standarden International Standard IEC82045-2 "metadata för tekniska dokument". Används som en del av fi2document_type för att beskriva metadata för ett dokument.

http://www.metadata.se/meta/1.10/meta-1.10.xsd

fi2basestructures

Innehåller fördefinierade objektsstrukturer (typer) som ska kunna användas i samtliga meddelandescheman. Exempel på sådana är "fi2messageheadertype" som används i samtliga meddelanden samt "fi2propertyviewsType" som definierar de vyer som används i fastighetsmeddelandet.

http://www.fi2.se/schemas/1.3/fi2basestructures.xsd

Scheman för fi2-meddelanden

För varje meddelande skapas ett specifikt schema som definierar meddelandets struktur. Läs mer om fi2-meddelanden.