fi2xml

Språket Fi2xml

Fi2xml är en svensk standard som hanterar och kommunicerar fastighetsinformation.

Fi2xml är det gemensamma språket - gränssnittet - som gör det möjligt att läsa information från olika databaser. xml (eXstensible Markup Language) är en uppsättning standarder för att utbyta och publicera information på ett strukturerat sätt.

Den information som ligger i visst informationssystem, t ex CAD-system, tekniska system, ekonomi, administration, omvandlas alltså med informationsplattformen till xml-språk och gör informationen läsbar i övriga system.

3 Introduktion till fi2xml

Standarden fi2xml är ett xml-baserat märkspråk som innehåller de informationsstrukturer som används inom branschen och som även definierar de meddelanden som skickas mellan olika system i verksamheten. fi2xml kan sägas vara informationsbäraren mellan olika system som används i förvaltningen.

Ett exempel kan vara att man som förvaltare grafiskt (på en ritning) vill redovisa en hyresgästs hyresomfattning samt information om kontraktstid och kontraktsnummer. Informationen hämtas då från fastighetssystemet och redovisas i det grafiska informationssystemet med fi2xml som informationsbärare. Tidigare har man fått lov att dubbellagra denna information samt konstruera överföringsrutiner för just dessa system.

3.1 Hur används fi2xml?

Datasystem ses mer och mer som moduler som skall samarbeta; varje modul skall enkelt kunna kommunicera med övriga moduler i kundens miljö och enkelt få tillgång till de data som krävs oberoende av var de är lagrade i kundens datamiljö.

Mycket har gjorts för att hantera dessa nya utmaningar när det gäller den information som normalt förekommer inom de flesta verksamheter. Ett antal märkspråk har definierats för att hantera överföring av redovisningsinformation, reskontrainformation samt information rörande produkter med tillhörande produktion och leverans.

fi2xml ska på motsvarande sätt standardisera överförandet av meddelanden som avser den information som är unik för fastighetsbranschen. fi2xml innebär att xml-baserade meddelanden utväxlas mellan systemen. Dessa meddelanden har tagits fram i projekt som initierats av medlemmar eller föreningen för att lösa verkliga behov som finns i branschen.

Dessa meddelanden bygger på scenarier som beskriver syftet med informationsöverförandet samt regler för validering och hantering av fel.

3.2 Vad innebär fi2xml?

Syftet med fi2xml är att minimera kostnaden och förenkla integrationen mellan olika datasystem som används i verksamheten. Många företag har idag i sin verksamhet ineffektiva datasystem som från kostnads- och effektivitetssynpunkt skulle behöva uppgraderas eller bytas ut. Kostnaden för att integrera ett nytt system är dock ofta för stor för att en uppgradering eller ett utbyte skall vara lönsamt. Att kräva att nya datasystem arbetar med fi2xml-standard för informationsutbyte, samt i samband med detta kräva och eventuellt delbekosta fi2xml-hantering av befintliga system kommer att innebära en möjlighet att snabbare och till en lägre kostnad hantera systemutbyten och andra förändringar i framtiden.

Att hantera informationsöverförande via fi2xml innebär även förenklad möjlighet att utlokalisera vissa delar av sin dataverksamhet; ett förvaltningsföretag kan anlita ett extern företag för till exempel administrera felanmälan, där det externa företaget enkelt kan utbyta information med förvaltningsföretaget via fi2xml.

Skapa ditt eget info-system

Fi2xml är enkelt uttryckt ett standardiserat sätt att kommunicera fastighetsinformation mellan IT-system. Fi2xml är ett gemensamt språk baserat på Fi2xml-plattformen. Alla medlemmar i BIM Alliance Sweden får tillgång till Fi2xml och till de verktyg som gör det möjligt att bygga upp skräddarsydda informationsprogram, anpassade till just ditt behov.

Nyttan med Fi2xml

Nyttan med Fi2xml är enkelheten, tillgängligheten till information i olika databaser, snabbheten, lägre kostnader eftersom du slipper kostsam systemanpassning och kvaliteten i presentationer - grafiska och administrativa system kan "prata" med varandra.

Det finns många positiva exempel på nyttan med Fi2xml, här nedan presenteras två av dem.

Effektivare och säkrare energianalyser med fi2xml

Standarden fi2xml kan användas för att kommunicera mätvärden för olika energislag. När byggnaders energiförbrukning via filöverföring kan levereras direkt från energinätbolagen till fastighetsförvaltarna blir det enklare och säkrare att ta fram energistatistik. Fastighetsägare och förvaltare får därmed bättre möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning. Riksbyggen har goda erfarenheter av det nya arbetssättet och inför det nu för samtliga bostadsrättsföreningar.

Läs mer om projektet i BIM Alliance infoblad

Standardisering underlättar fastighetsförvaltning

SABO har i samarbete med BIM Alliance arbetat fram nya gränssnitt som gör det möjligt för fastighetsförvaltningssystem och lås- och passagesystem att kommunicera inbördes och med varandra. Det gemensamma standardiseringsarbetet får stor betydelse för fastighetsbolagen och innebär även att BIM etableras starkare inom förvaltningsområdet. Gränssnitten bygger på fi2xml och är öppna och fria att använda.

Läs mer om projektet i BIM Alliance infoblad