Manual fi2Leveransspecifikation

Instruktioner och tips för att komma igång och skapa leveransspecifikationer.

Installation

För att installera programmet, klicka här

Installationsinstruktioner http://tools.bimalliance.se/Dokumentation/Installationsanvisningverktyg.aspx

Bakgrund

fi2Leveransspecifikation är framtagen som ett tekniskt stöd för att kunna ställa tekniska krav på leveranser enligt bygghandlingar 90, del 8 bilaga 3, 4 & 5.

Programmet är uppdelat enligt de olika bilagorna och ska kunna ställa samma krav som i dessa dokument. 

Programmets huvuddelar

Gränssnittet är uppdelat på 4 olika huvuddelar informationsmängder, objektsegenskaper, metadata och värdespecifikationer. Dessa delar beskrivs nedan.

1.     Hantering av leveransspecifikation/informationsmängder (Bilaga 5)

Använda mallar

För att enklare komma igång med att skapa en leveransspecifikation har det inom projektet tagits fram ett antal kundmallar att utgå ifrån.

För att utgå ifrån en mall, klicka ”Mallar” i huvudmenyn och välj lämplig mall. Mallen öppnas och kan nu arbetas vidare med och sparas lokalt. Kontakta tools@bimalliance.se för möjlighet att publicera egen specifikationsmall.

Sparad specifikation

För att spara specifikationen till en fil, välj Arkiv/Spara som. Ange filnamn och vart filen ska placeras, klicka ”Spara”. Filen sparat i xml-format enligt specifikationen för leveransspecifikationsmeddelandet och kan öppnas av applikationen samt andra aktörer som läser formatet.

Öppna sparad specifikation

För att öppna sparad specifikation, klicka ”Arkiv”, ”Öppna” och leta fram önskad specifikation.

Metadata Leveransspecifikation

Den information som gäller för aktuell leveransspecifikation ändras under ”Leveransspecifikationer/ Leveransspecifikation” i trädet.

ID: GUID som genereras automatiskt av programmet när en ny specifikation skapas.
Namn: Namn/Benämning för specifikationen.
Syfte: Beskrivande syfte för specifikationen
Upprättad av: Den organisation/person som skapat specifikationen
Version: Aktuell version av specifikation, ofta kopplad till årsversion exempelvis 2015.1
Versionsdatum: Det datum som aktuell version fastställdes.

Informationsmängder

Lägga till informationsmängd

För att koppla en informationsmängd till en leveransspecifikation, högerklicka i trädet på ” ”Leveransspecifikationer/ Leveransspecifikation/Informationsmängder” och välj ”Lägg till informationsmängd”.

Fylla i metadata för informationsmängder

Namn: Ange det namn som informationsmängden ska ha.
Kommentar: Ange eventuell kommentar/beskrivning för informationsmängden
Klass (bilaga 2): Ange den klassifikation som gäller för informationsmängden enligt bilaga 2. (CA000_017_001)
Leveransformat: Ange det format som dokumenten/filerna för informationsmängden ska levereras i. För att ange ett format som inte finns med i fi2’s klasslista ”xxx” så byt till fliken ”Odefinerat format”. (CD001_007_001 - Specifikation av kontrollobjekt i leveransspecifikation)
Detaljeringsgrad: Klassificering av detaljeringsgrad på informationsmängd (CA000_022_001 - Klassificering av informationsmängd enligt BH90, del8)

Koppla informationsmängder mot ställda krav (metadata+objekt)

Informationsmängder kopplas till olika krav, kallade objektuppsättningar eller metadatauppsättningar i applikationen.

För att koppla en informationsmängd till ett eller flera objekt, klicka ”Lägg till” jämte Objektsegenskaper, välj typ av koppling och ange länk. Välj ”I denna fil” för att hänvisa till krav ställda i aktiv specifikation, ”Publicerad url” för att peka på url till publicerad specifikation, ”fi2-publicerad” för att pekat på id för av föreningen publicerad specifikation.

Ta bort koppling (metadata+objek)

Markera den kravställningskoppling som ska tas bort, klicka sedan på ”Ta bort”.

Relaterar till

Skapar en relation mellan två eller flera informationsmängder. Används när man t.ex. vill säga att publicerade dokument ska relatera till de originaldokument de publiceras ifrån.

Markera först den informationsmängd som ska vara den som ”publiceras” från en annan, klicka sen ”Ändra” bredvid ”Relaterar till”. Informationsmängden får då kopplingen att den publiceras ifrån den informationsmängd som den relaterar till.

2.     Hantering av objektsegenskaper (Bilaga 4)

Objekt och dess objektsegenskaper i applikationen är de krav man vill ställa enligt Bilaga 4. Dessa visas hierarkiskt i trädet där objekten är huvudnoder och objektets egenskaper är undernoder.

Skapa nytt objekt

För att skapa ett objekt och sedan sätta krav på det, börja med att högerklicka på ”Objekt” i trädstrukturen och välj sedan ”Lägg till objekt”.

Metadata för objektet

ID
: genereras automatiskt för objektet så att det blir unikt
Namn: Ange ett beskrivande namn för objektet som innehåller kraven
Kommentar: Ange eventuell kommentar för att förtydliga innebörden av objekten tydligare
Upprättad av: Ange vem som skapat objektet (Person eller företag)
Ange ev. Version och Versionsdatum för objektet.
Objektstyp: Klassificera objekttypen så att kontroller kan bli möjliga Kontrollplats: Xpath till den objektstyp som avses för att automatiska kontroller ska bli möjliga. Hämtas ifrån fi2-lista kopplad mot Objektstypen.

Lägga till objektsegenskaper att kontrollera mot

Högerklicka på ”Egenskaper” under det objekt som egenskapen ska tillhöra och välj ”Lägg till objektsegenskap”. En ny egenskap läggs till och får ett unikt id.

Ange metadata och krav för objektsegenskaper
Namn:
Ange namn för egenskapen
Beskrivning: Ange beskrivning för egenskapen
Kommentar: Ange eventuell kommentar
Systemnamn: Ange systemnamn
Klass: Ange eventuell klassifikation
Kontrollplats: Ange eventuell kontrollplats i förhållande till objektets kontrollplats ifall automatisk kontroll ska kunna möjliggöras
Villkorlig: Ange om egenskapen ska vara frivillig att ange eller inte. Om frivillig kan fortfarande krav på innehållet sättas.
Begränsning: Ange den begränsning/krav som ska sättas på egenskapen.
Se ”4 – Hantering av värdespecifikationer” för hur begränsningar och jämförelser skapas.

3.     Hantering av metadata (Bilaga 3)

Metadataspecifikationer för en informationsmängd hanteras på samma sak som objektsegenskaper.

Använda en mall för att skapa metadatauppsättning

Föreningen har tagit fram en värdelista (VA000_007_003 - Metadatauppsättning enligt metadata.se som bygger på ISO 82045-2) som sammanställer de olika rekommendationerna på metadata.se vilka kan användas som mallar för att enklare ställa metadatakrav.

För att skapa en uppsättning av metadatakrav utifrån en mall, markera "Metadata" i trädet och klicka i vilka grupperingar som ska läggas till kravet. Metadatauppsättningen får ett sammanslaget namn utifrån de grupperingar som väljs, detta ändras genom att markera uppsättning och fylla i "Namn". Komplettera med önskad metadata för uppsättningen.

Skapa uppsättningar manuellt eller bygga vidare på befintlig mall

Skapa ny metadatauppsättning

Högerklicka på "Metadata" i trädet och välj "Skapa objekt". Fyll i de metadata som uppsättningen ska ha.

Lägga till metadatabenämningar till en uppsättning

Högerklicka på den uppsättning som benämningen ska tillhöra och välj "Lägg till objektsegenskap". Ange önskad metadata för egenskapen.

Ta bort metadatabenämning från uppsättning

För att ta bort en benämning ifrån en uppsättning, högerklicka på den i trädet och välj "Ta bort".
Observera att det kan vara lämpligt att ändra namnet på uppsättningen om t.ex. en benämning tas bort ifrån en standardmall.

4.     Hantering av värdespecifikationer och jämförelser (specifika krav)

För att kunna ställa krav på ett metadatafält eller på en objektsegenskap så måste först en värdespecifikation eller jämförelse skapas. 

Begränsningar

De begränsningar som stöds är följande
 • Numeriska
  För att begränsa mellan ett från och/eller tillvärde
 • Sträng
  För att begränsa längd på en sträng eller att strängen ska ha visst mönster
 • Lista
  För att begränsa till att värdet måste finnas med bland angivna listvärden (skapas manuellt via applikationen)
 • Schema
  För att begränsa att värdet måste finnas med i angiven lista, t.ex. en fi2-klasslista

Skapa begränsning

För att skapa en begränsning, högerklicka på "begränsningar" i trädet och välj "Lägg till en värdebegränsning", välj typ av begränsning och fyll i hur fältet ska begränsas. Ange ett beskrivande namn så att begränsningen enkelt kan kopplas till en objektsegenskap i nästa steg. Varje begränsning kan användas på ett obegränsat antal objektsegenskaper.

Jämförelser

Jämförelser används då man vill jämföra eller ställa krav mellan olika värden i leveransspecifikationen. För att skapa en jämförelse, högerklicka i trädet och välj "Lägg till jämförelse". Ange jämförelsen ett beskrivande namn och  ange vilken "jämförelsetyp" som ska användas. För att sedan lägga till noder som ska jämföras, dra in dem ifrån trädstrukturen som visas.

Sätta krav på objektsegenskaper

Markera den egenskap i strukturen som skall kravsättas. Gå sedan ner till "Begränsning" och välj den begränsning som skall gälla. 

Hur görs enklast en specifikation?

Enklast är att utgå ifrån någon av de mallar som tagits fram i projektet informationsleveranser, där har mycket av grundarbetet redan gjorts. Önskas ytterligare mallar kan även föreningen hjälpa till med att ta fram detta.

Börja med att öppna mallen, utgå sedan ifrån egna befintliga kravspecifikationer och komplettera/justera mallarna utifrån behov. Behövs hjälp eller support finns tjänsten via BIM-Alliance, beställning kan ske via tools@bimalliance.se