Startsida fi2 listor

fi2listor är en grundförutsättning för att kunna få ett obrutet informationsflöde vid överföring av information via fi2xml mellan olika system, eller t.ex. en CAD-modell och ett fastighetssystem.

Listorna används "inom fi2" för att antingen; klassificera, sätta fastställda egenskaper för, eller specificera identifikationsegenskaper för fi2-objekt.

KLASSLISTA

En förteckning över klasser avsedda att använda för att karaktärisera objekt utifrån en given vy Exempel: BSAB byggdelsklasser för att klassificera delar av en byggnad utifrån en funktionsvy, renhetsklasser för att klassificera ett utrymme efter krav på luftkvalitet. 

Klasslista är en lista utvisande klassificeringar som redovisas med en kod, benämning och beskrivning. I fi2xml finns ett element som heter fi2class_type som ger användaren möjlighet att i ett xmlmeddelande relatera till valfritt antal klassifikationer.

I fi2 används begreppet klasslista. Dessa publiceras på www.fi2.se/classlist men kan även nås här på tools (samma innehåll).

VÄRDELISTA
En förteckning över egenskaper som kan åsättas ett objekt, där egenskapen innehåller både en kod/beteckning och ett värde av en given typ (tal, sträng etc.)
Exempel: Areor av olika klass för ett utrymme, med koder som BOA, LOA, och ett värde i form av tal med enheten m2.

I fi2 används begreppet värdelista. Dessa publiceras på www.fi2.se/valuelist men kan även nås här på tools (samma innehåll).

Värdelista visar en förteckning på egenskapstyper som relaterar till ett visst värde. Redovisas med en kod, benämning, beskrivning och datatyp. I fi2xml finns ett element som heter fi2value_type som ger användaren möjlighet att i ett xml‐meddelande ange egenskaper i form av olika värden relaterande till en värdelista.

USAGELISTA
En förteckning över de identifikationssystem som kan användas vid identifiering av ett objekt. 

Usagekoder används främst när flera id ska specificeras för ett objekt, eller när det är oklart vad identifikationen står för. Usagekoden talar då om vad varje id är av för typ. De olika Usagekoder som används bör specificeras i en publicerad Usagelista så att andra system som ska läsa filerna kan hämta ut och använda ett visst id. För att hänvisa till en viss kod i en viss lista använd fi2messageheader/fi2sender/fi2reference/fi2value:UL och ange Usagelistid.

 För certifierade meddelanden ska usagelistorna ska vara hierarkiska där första nivån motsvarar "fi2elementets" namn eller xpath och andra nivån tillåtna usagekoder, varav första koden bör vara obligatorisk i meddelandena.

I fi2 används begreppet usagelista. Dessa publiceras på www.fi2.se/usagelist men kan även nås här på tools (samma innehåll).

Begreppsförklaringar

Ytterligare förklaring och exempel från Tekniskt råd

Använd Listeditor nedan för att skapa egna listor
Verktyg för att skapa listor